Postal Codes

Place Code Country Code Admin1 Admin2 Admin3
Thai 12181 PK
Nur 12311 PK
Dir 18000 PK
Timergara 18300 PK
College 18301 PK
Mingora 19130 PK
Kana 19201 PK
Seo 20101 PK
Bai 21391 PK
Data 22011 PK
Null 23001 PK
Peshawar City 25000 PK
China 29341 PK
Shor Kot City 35050 PK
Rabwah 35460 PK
Gojra 36120 PK
Kamalia 36350 PK
Nankana Sahib 39100 PK
Basal R.S 43141 PK
Para Kanda 43141 PK